“Everything you see I owe to spaghetti.”
                               

                                                  - Sophia Loren